Obowiązki podatnika

09:11:00

Każda osoba, która pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za wykonane zadania musi odprowadzać podatki. Lista praw i obowiązków podatnika jest długa, jednak należy się z nią zapoznać, aby niczego nie przeoczyć. Zapomnienie o którymś z obowiązków może przynieść nieprzyjemne konsekwencje.

Obowiązki, do których przestrzegania zobowiązany jest płatnik:

1. Przestrzeganie terminów uiszczania płatności (wyróżnia się dwa):
* do 14 dni od dnia doręczenia wydanej przez organ podatkowy decyzji,
* różne terminy, które zostały określone w prawie,
W sytuacji, gdy nie zostaną w określonym terminie uregulowane należności zostają naliczone odsetki za zwłokę czasową.

2. Zapłata opłaty skarbowej.
Zaświadczenia i zwolnienia, jak również inne czynności (dokładny wykaz dostępny jest w załącznikach do ustawy) wymagają uiszczenia opłaty księgowej.

3. Kontakt i współpraca z organem kontroli podatkowej.
W przypadku kontroli należy udostępnić wszystkie dokumenty w celu sprawdzenia, jak również odpowiadać na wszelkie zadawane pytania.

4. Powiadamianie organu o różnych zmianach np. miejsca zamieszkania czy adresu.

5. Zgłaszanie się na wezwania.
Wysoka kara jest nałożona na podatnika w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosi się do organu podatkowego. Kara może wynieść nawet 2 800 zł.

5. Przechowywanie dokumentów
Podatnik musi przechowywać dokumenty podatkowe np. faktury, księgi podatkowe przez okres do 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin płatności danego podatku.