Prawa przysługujące podatnikowi

08:36:00

Obowiązki podatkowe, które posiada podatnik są wszystkim dobrze znane. Jednak w parze z obowiązkami występują również prawa. Podatnik powinien wiedzieć czego może oczekiwać i co powinien żądać od organu podatkowego. Jakie prawa przysługują podatnikowi?

PRAWA PODATNIKA:

 • Prawo do żądania zwrotu nadpłaty podatku
  Nadpłata powstaje, gdy podatnik zapłaci podatek w wyższej niż powinien kwocie lub w czasie, kiedy nie musiał go w ogóle płacić. O zwrot nienależnego podatku powinien ubiegać się również, gdy pracodawca lub organ rentowy pobrał wyższy podatek niż powinien.
 • Prawo do ochrony danych osobowych
  Wszystkie dane osobowe podatnika powinny być utajnione.
 • Prawo do korekty złożonej deklaracji lub zeznania
  Gdy podatnik w czasie, gdy sporządzał deklarację/ zeznanie popełnił błąd np. wpisał złą kwotę zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu lub inne ma prawo do złożenia korekty dokumentu.
 • Prawo do otrzymania potrzebnego zaświadczenia
  Na żądanie podatnika, organ ma obowiązek w ciągu 7 dni wydać mu potrzebne zaświadczenie, które urzędowo potwierdza określony stan faktyczny bądź prawny np. zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków.
 • Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez organ
  Podatnik ma prawo oczekiwać, rozwiązania swojej sprawy bez względnej włoki organu. Organ na załatwienie prostych spraw ma miesiąc, a gdy sprawa jest bardziej skomplikowana powinien uporać się z nią do dwóch miesięcy.
 • Prawo do zwolnienia ze spłaty zobowiązań podatkowych
  Podatnik składając taki wniosek powinien udowodnić, że pobranie podatku zagraża jego interesom, egzystencji lub wykazać, że pobrany podatek byłby zbyt wysoki w stosunku do podatku należnego za dany rok podatkowy lub okres rozliczeniowy.
 • Prawo do ustanowienia pełnomocnika
  Podatnik ma prawo ustanowić swojego pełnomocnika, który będzie mógł za niego np. podpisywać dokumenty (deklaracje itp.)
 • Prawa do zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej
  Podatnik powinien (prawie zawsze) zostać powiadomiony o zamiarze wszczęcia wobec niego kontroli podatkowej, która może nastąpić w przeciągu od 7 do 30 dni od momentu doręczenia informacji o planowanej kontroli.
 • Prawo do czynnego udziału w postępowaniu
  Podatnik ma prawo do osobistego uczestniczenia lub za pomocą pełnomocnika w każdej sprawie postępowania podatkowego, która jest prowadzona przeciw niemu. Podatnik posiada wgląd do akt sprawy, może żądać sporządzenia ich kopii lub uwierzytelnienia odpisów.
 • Prawo do odwołania się od wydanej decyzji
  Podatnik ma prawo w ciągu 14 dni od doręczenia informacji wnieść odwołanie od decyzji wydanej przez organ podatkowy.