Przechowywanie dokumentów przez jednostkę gospodarczą

07:14:00

Wiele dokumentów, jakie znajdują się w jednostce gospodarczej podlegają archiwizacji. Dokumenty te, przechowywane są przez różny okres czasu, uzależniony od stopnia ważności dokumentu oraz danych w nim zawartych. 

Przeważnie używany jest podstawowy okres przechowywania dokumentacji tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym powstał dany dokument.Dokumenty, jakie muszą być przechowywane można podzielić na trzy grupy: dokumenty księgowe, dokumenty ZUS, dokumenty pracownicze.

Dokumenty należy przechowywać przez okresy:
  • roczne sprawozdania finansowe – trzeba przechowywać trwale,
  • księgi rachunkowe - 5 lat,
  • dokumentacja sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych – do 5 lat od upływu jej ważności,
  • dokumentacje pracowniczą np.: listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne zamienniki, dowody, na których podstawie następuje ustalenie postawy wymiaru emerytury lub renty należy przechowywać do 50 lat od dnia zakończenia pracy tego pracownika.
  • dowody księgowe dotyczące wpływów środków pieniężnych ze sprzedaży detalicznej – trzeba przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
  • dokumenty dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym, podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym gdzie zobowiązania zostały zakończone,
  • dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat,
  • dokumenty dotyczące reklamacji i rękojmi- 1 rok po terminie upływu ważności,
  • pozostałe dokumenty - 5 lat.

Dokumenty zgodnie z ustawą trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach. Pomieszczenia, w których się znajdują powinny być suche, czyste, z odpowiednim oświetleniem. Ważne by miały czujniki dymu i były zabezpieczone od powodzi oraz posiadały drzwi antywłamaniowe.