Urząd Skarbowy

06:03:00

Urząd Skarbowy jest to państwowa, terenowa i wyspecjalizowana jednostka organizacyjna będąca organem podatkowym administracji rządowej. Prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. Podlega Ministrowi Finansów i działa pod nadzorem właściwej izby skarbowej. Zajmuje się pozyskiwaniem podatków do budżetu państwa od osób i przedsiębiorstw z terenu, na którym działa.


Komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego:
 • naczelnik urzędu skarbowego
 • działy – zatrudniające powyżej 10 pracowników wraz ze swojego kierownikiem,
 • referaty – zatrudniające powyżej 5 pracowników wraz z osobą kurującą referatem,
 • wieloosobowe stanowiska pracy – zatrudniające co najmniej 2 pracowników wraz z kierownikiem stanowiska,
 • jednoosobowe stanowiska pracy,
Zadania Urzędu Skarbowego:
 • prowadzenie spraw związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi,
 • wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego w przestępstwach i wykroczeniach skarbowych,
 • wykonywanie kar majątkowych ( Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy)
Urząd Skarbowy obsługuje naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem podatkowym pierwszej instancji administracji niezespolonej, podlegający Ministrowi Finansów.
Naczelnik urzędu skarbowego pełni funkcję kierowniczą nad całym Urzędem Skarbowym. W wykonywaniu jego obowiązków pomagają mu zastępcy, główny księgowy, kierownik komórek organizacyjnych urzędów oraz inni pracownicy.

Zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego:
 • rejestrowanie podatników,
 • ustalanie wysokości podatków i niepodatkowych należności budżetowych,
 • przyjmowanie deklaracji podatkowych,
 • wykonywanie kontroli podatkowej,
 • podział i przekazywanie dochodów budżetowych,
 • wykonywanie egzekucji należności pieniężnych,