Polska Klasyfikacja Działalności

07:02:00

Polska Klasyfikacja Działalności jest to przyjęty, usystematyzowany podział wszystkich rodzajów działalności społecznej i gospodarczej, jakie są wykonywane przez jednostki gospodarcze.W PKD ujęte zostały symbole, nazwy i zakres grupowań działalności, jakimi zajmują się jednostki.

Zadania Polskiej Klasyfikacji Działalności :
 • klasyfikowanie podmiotów gospodarczych dla REGON (rodzaj działalności),
 • podział gospodarki narodowej z punktu widzenia wykonywanej pracy,
 • analiza rozwoju gospodarczego,
 • opracowanie bilansów gospodarki narodowej,
 • dokonanie porównań międzynarodowych,
 • zestawianie informacji statystycznych,

PODZIAŁ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W GOSPODARCE WEDŁUG PKD 2007r.:
 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie,
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe,
 • Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 • Sekcja F – Budownictwo,
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa,
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja,
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • Sekcja P – Edukacja,
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa,
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne,