Aktywa i pasywa w firmie

05:22:00

Aktywa oraz pasywa są to składniki majątku przedsiębiorstwa na których podstawie można dowiedzieć się jaki wynik finansowy ono uzyskało ( zysk czy stratę), jak również określić rentowność jednostki

Aktywa są to zasoby majątku o konkretnej wartości, które uzyskuje jednostka w wyniku wykonanych operacji gospodarczych. Pokazują one, jakie inwestycje zostały wykonane tzn. w co zainwestowano środki jednostki ( trwałe, środki pieniężne w kasie i w banku, zapasy materiałowe, należności od odbiorców)

Pasywa inaczej nazywane źródłami pokrycia majątku przedsiębiorstwa ( zobowiązania) określają pochodzenie środków finansowych ( fundusze własne jednostki, pożyczki, kredyty, zobowiązania wobec dostawców, pracowników czy budżetu).


Wszystkie aktywa i pasywa ujmowane są w bilansie przedsiębiorstwa.