Audyt finansowy

05:04:00

Audyt finansowy jest to badanie całego sprawozdania finansowego, które przeprowadza biegły rewident. Składa się ono z zestawu procedur i testów ( przegląd umów, ustalenie kwot faktur, potwierdzenie sald środków pieniężnych, rozmowy z pracownikami), dzięki którym można określić czy np. wartość sprzedaży, poziom zobowiązań lub wysokość środków pieniężnych, które są przedstawione w sprawozdaniu finansowym nie została istotnie zniekształcona.
Istotne zniekształcenie jest to takie, które może wpłynąć na decyzje potencjalnego inwestora czy pożyczkodawcy.

Jednostki, które spełniają 2 z 3 przepisów Ustawy o rachunkowości zobowiązane są przeprowadzać audyt finansowy:
 • średnioroczne zatrudnienie pracowników ( w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w polskiej walucie przekroczyła równowartość 2.500. 000 euro
 • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły równowartości 5.000.000 euro.
Audyt finansowy obejmuje:
 • badanie sprawozdań finansowych ( półrocznych i rocznych),
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • badanie prawidłowości przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej,
 • badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • badanie planów przekształceń w firmie,
 • ocenę prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych ( jeśli takie były),
 • ocenę systemu finansowo-księgowego prowadzonego w firmie,
 • skontrolowanie dokumentów finansowych firmy,