Dokumenty księgowe

09:25:00

Dokumenty księgowe są to dokumenty, które potwierdzające zaistnienie zdarzeń gospodarczych. Ujmuje się je w ewidencji księgowej jednostki. Dokumenty księgowe będące wiarygodnym dowodem sporządza się w celu dokonania późniejszej analizy przedsiębiorstwa pod kątem ekonomicznym.

Istnieją cztery podziały dokumentów księgowych:

a) według jednostek wystawiających:
 • własne- wystawione przez danego komórki przedsiębiorstwa np.: Fa VAT sprzedaży , rachunki sprzedaży, asygnaty kasowe, listy płac, noty odsetkowe dla odbiorców,
 • obce- wystawione przez inne jednostki, np.: Fa VAT zakupu, rachunki zakupu, noty odsetkowe od dostawcy, wyciągi bankowe
b) według przeznaczenia:
 • zewnętrzne- wystawione dla innych jednostek, np.: Fa VAT sprzedaży, rachunki sprzedaży, noty odsetkowe dla odbiorców,
 • wewnętrzne- wystawiane dla własnej firmy, np.: polecenia księgowania (PK), karty pracy, listy płac, dokumenty magazynowe,
c) według podstawy sporządzania:
 • źródłowe- wystawione na podstawie zaistniałych operacji gospodarczych, np.: kasa przyjmie (KP), kasa wypłaci (KW) , karty pracy, przychód zewnętrzny (PZ) rozchód wewnętrzny (RW), przychód wewnętrzny (PW), wydanie zewnętrzne (WZ)
 • wtórne – wystawione na podstawie dokumentów pierwotnych, np.: raport kasowy (RK), listy płac, rozdzielniki zużycia materiałów
d) według rodzaju przedmiotu ewidencji księgowej:
 • kasowe – kasa przyjmie (KP), kasa wypłaci (KW), raporty kasowe,
 • bankowe – wyciągi bankowe, polecenia przelewu,
 • magazynowe – Pz, Pw, Rw, Wz, Mm, Zw, OT, LT, PT,
 • płacowe – karty pracy, listy płac;
 • zakupu – Fa VAT zakupu, rachunki zakupu
 • sprzedaży – Fa VAT sprzedaży, rachunki sprzedaży