Czym jest konto analityczne?

08:00:00

Konto analityczne to rodzaj konta służący do uszczegółowienia zapisów obrotów i sald danego konta syntetycznego. Konta te powstają w drodze poziomego podziału tych kont.

Konta analityczne stosuje się dla:
- środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- rozrachunków z pracownikami,
- kosztów,
- operacji sprzedaży i zakupu,
- innych istotnych składników majątku finansowego lub rzeczowego.

Bezpośrednio z kontami analitycznymi związany jest zapis powtarzany. Polega on na fakcie, iż księgowanie odbywa się po tej samej stronie, w tej samej kwocie i na podstawie tego samego dowodu. Oznacza to, że konieczne jest wystąpienie zgodności co do strony konta (Ma lub Winny) oraz co do kwoty, która może zostać rozdzielona na kilka kont analitycznych.

Wskutek opisanej wyżej zasady nie istnieje korespondencja między kontami analitycznymi, a innymi kontami.

Czym różni się konto analityczne od konta syntetycznego?
Głównie zapisem – na kontach syntetycznych obowiązuje zasada podwójnego zapisu, a na kontach analitycznych zasada jednostronna, ponieważ zapisy są tutaj tylko powtórzeniem zapisu z konta syntetycznego.