KPiR

00:37:00

KPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów to dokument, w którym dokonuje się ewidencji operacji gospodarczej przez przedsiębiorstwa, rozliczające się na podstawie księgowości uproszczonej.

Księguje się w niej:
- wszelkie uzyskane przychody w tym przychody ze sprzedaży,
- zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych,
- koszty uboczne związane z nabytymi dobrami,
- wydatki takie jak wynagrodzenia w postaci gotówkowej oraz w naturze,
- wszelkie wydatki związane z prowadzeniem firmy.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są:
- osoby fizyczne, rozliczające się na podstawie zasady ogólnej lub podatku liniowego,
- spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Zwolnienie z prowadzenia KPiR obejmuje ze względów:
- zdrowotnych,
- wiekowych,
- rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności.

W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać.