Rozrachunki publicznoprawne

22:42:00

Mianem rozrachunków publiczno-prawnych określa się należności i zobowiązania z tytułów podatków, opłat, ceł, akcyzy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do których obowiązują przepisy prawa podatkowego.

Do księgowania rozrachunków z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- odsetek za nieterminową wypłatę zobowiązań,
- nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- opłat skarbowych,
 -podatku od zysków kapitałowych,
służy konto 220-2 zatytułowane “Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym”.

Do ewidencji rachunków z tytułu:
-składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
-zasiłków i innych składek płaconych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
-składek na fundusz pracy,
-odsetek za nieterminową wpłatę zobowiązań do ZUS-u
stosuje się konto 220-1 “Rozrachunki publicznoprawne z ZUS”.  

Z kolei do księgowania rozrachunków z tytułu:
-podatku akcyzowego,
-cła i innych obciążeń,
-podatku od nieruchomości,
-podatku od środków transportu,
-opłat lokalnych
używa się konto 225 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”.