Refundacja kosztów związanych z utworzeniem miejsca pracy

22:17:00

W szerokiej ofercie dofinansowań z powiatowych urzędów pracy, znaleźć można między innymi refundację kosztów związanych z utworzeniem lub doposażeniem miejsca pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Aby otrzymać refundację przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

1. Musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.
2. Nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń, składkami na ubezpieczenie i innymi opłatami.
3. Przez ostatnie pół roku nie rozwiązał stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
4. Przez ostatnie pół roku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika.
5. Nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu przez ostatnie 2 lata.
6. Musi złożyć prawidłowo sporządzony wniosek.

Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni, jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie przedsiębiorca zawrze z urzędem umowę o refundację. Refundację otrzyma jednak dopiero gdy:
 - wywiąże się z warunków umowy,
- przedstawi dokumenty potwierdzające poniesione koszty,
- zatrudni skierowanego na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 2 lat.