Środki trwałe – wartość początkowa

00:30:00

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, które stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy o wartości, która przekracza 3500 zł, a których przewidywany okres użytkowania przekracza rok. Środki te muszą być zdatne do użytku, kompletne i przede wszystkim wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności.

Do środków trwałych możemy zaliczyć m.in.:
- nieruchomości,
- grunty,
- maszyny,
- urządzenia,
- środki transportu,
- inwentarz żywy,
- ulepszenia wprowadzane do obcych środków trwałych.


Metoda określania szacowanej wartości początkowej środka trwałego jest uzależniona od tego, w jaki sposób został on nabyty i tym sposobem możemy wyróżnić:

- odpłatne nabycie, które polega na szacowaniu na podstawie ceny nabycia (kwota pomniejszona o podatek VAT),
- wyprodukowanie we własnym zakresie,
- oszacowanie na podstawie kosztów wytworzenia,
- nieodpłatne formy nabycia (spadek, darowizna, itp.),
- szacowanie na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia,
- wkład niepieniężny (aport),
- szacowanie w oparciu o ustalenie przez podatnika wartości poszczególnych środków trwałych, które nie są wyższe niż wartość rynkowa.