Amortyzacja

01:55:00

Amortyzacja jest terminem , który jest w każdym przedsiębiorstwie często używany. Czym właściwie jest ta amortyzacja?

Amortyzacja inaczej nazywana konsumpcją kapitału jest to zmniejszenie wartości przedmiotu kapitałowego w wyniku jego używania lub starzenia się w danym czasie.

Amortyzacja księgowa polega na przypisaniu ceny nabycia, bądź kosztu wytworzenia danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do okresu czasu, w którym jest ekonomicznie używany i wykorzystywany. W ciągu tego okresu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych będących umorzeniem środka trwałego.

Amortyzacja stopniowo rozkłada nakłady finansowe, które przeznaczone były wcześniej na zakup środka trwałego przenosząc je w koszty poszczególnych okresów czasowych. Amortyzacja jest więc kosztem niepieniężnym, ponieważ nie tworzy bieżących wydatków.


Można wyróżnić 4 rodzaje amortyzacji:
  • liniowa zwana proporcjonalną → rata amortyzacyjna jest odpisywana w tym samym odstępie czasowym w stałej kwocie,
  • degresywna → wysokość raty amortyzacyjnej maleje z każdym kolejnym okresem. Odpisy zmniejszają się do momentu zrównania się z wartością odpisu z metody liniowej i w przypadku, gdy wartość raty odpisywanej w metodzie degresywnej będzie mniejsza niż rata naliczana metodą liniową, trzeba przejść na metodę liniową i nią kontynuować amortyzację środka trwałego.
  • progresywna- kwota odpisów amortyzacyjnych wzrasta z każdym kolejnym okresem,
  • naturalna- odpis amortyzacyjny szacowany jest przez porównanie wykorzystania amortyzowanego składnika majątku z określoną przez producenta maksymalną zdolnością produkcyjną w ciągu całego okresu